Portfolio

Refleksi Minggu 1

05/01/2012 12:30
Pada minggu pertama ini, kami telah diberi pendedahan mengenai kursus BMM 3105 iaitu Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer. Kursus ini memerlukan kami mempelajari cara-cara menggunakan website sebagai medium menyampaikan maklumat kepada murid-murid dan orang ramai. Pengajaran dimulakan...

Refleksi Minggu 2

14/01/2012 14:13
Pada minggu kedua pula, kami diminta menggunakan enjin pencari bahan untuk mancari bahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu sekolah rendah. Pelbagai enjin pencari boleh digunakan untuk mencari dan mengakses sebarang maklumat berkaitan dengan bahan pengajaran bahasa melayu...

Refleksi Minggu 3

14/01/2012 14:19
Pada minggu ketiga ini, saya dan rakan sekumpulan saya telah diberikan penerangan dan cara memuat turunkan garis panduan dan etika penggunaan internet dan memindahkannya ke dalam bentuk microsoft office, brosure dan microsoft power point. Kami telahmemilih satu petikan teks berkaitan penggunaan...

Refleksi Minggu 4

18/01/2012 22:56
Pada minggu keempat ini, saya dan ahli kumpulan saya ditugaskan untuk membuat pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Perkara yang perlu kami buat dan pelajari ialah memilih bahan sastera, bahan tatabahasa dan bahan bidang ilmu lain. Dengan dapatan bahan yang...

Refleksi Minggu 5

18/01/2012 23:05
Pada minggu kelima ini, tugasan yang telah diberikan kepada kami ialah membina dan menggunakan tapak dan laman web pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Tugasan ini memerlukan prosedur pembinaan tapak pembelajaran, prosedur pembinaan laman web pembelajaran dan...

Refleksi Minggu 6

19/04/2012 11:46
Pada minggu ini, kami diarahkan untuk mencari maklumat berkenaan struktur hieraki, komposit, linear dan rangkain. kami juga ada membuat pembacaan tambahan berkaitan bahan-bahan ini untuk menambahkan pengetahuan dalam bidang ini. Selain itu itu kami juga membuat perbincangan mengenai topik ini...

Refleksi Minggu 7

19/04/2012 11:47
Pada minggu ini, kami diberikan berkaitan pengaplikasian model model pemprosesan maklumat dan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Perkara yang kami telah jalankan pada amali minggu ini ialah mengikuti bengkel model pemrosesan maklumat yang berkaitan sembilan peristiwa Gagne yang berkaitan...

Refleksi Minggu 8

19/04/2012 11:50
Pada minggu ini, kami diberikan penerangan berkaitan pengajaran bahasa Melayu secara dalam talian dan luar talian oleh pensyarah pembimbing. Kami juga melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian dan menggunakan simulasi simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman...

Refleksi Minggu 9

19/04/2012 11:51
Amali pada minggu ini pula tentang pengeditan bahasa Melayu secara atas talian jadi brosur, news letter dan kad pengunguman. kami diberikan penerangan berkaitan prosedur  pengeditan, prinsip pengeditan, prosesmelaksanakan pengeditan dan aplikasi ke dalam pengajaran kemahiran bahasa. Selain...

Refleksi Minggu 10

19/04/2012 11:51
Kuliah dan amali pada minggu ini berkaitan pembinaan bahan video dan audio untuk pengajaran kemahiran bahasa Melayu. Proses pembinaan bahan-bahan ini menitikberatkan penentuan peringkat pengajaran dan kemahiran bahasa, menentukan prinsip pembinaan bahan-bahan tersebut dan membinanya. Bagi...

Refleksi Minggu 11

19/04/2012 11:52
Kuliah minggu sebelas ini berkaitan dengan pengajaran bahasa melayu secara sidang video. Kami dikehendaki mengadakan satu sidang video untuk mengajar  kemahiran mendengar tutur, membaca dan menulis. Sidang video ini bukanlah pertama kali diajar kepada kami, oleh itu kami dapat melaksanakan...

Refleksi Minggu 12

19/04/2012 11:52
Kuliah dan amali pada minggu ini pula berkaitan dengan  penggunaan alat pengarangan dalam pengajaran bahasa Melayu. Alat pengarangan yang dibina perlu mengikut reka bentuk Koswer dimana kami telah memilih beberapa perkara yang bolh digunakan iaitu dengan melaksanakan tutorial dalam proses...

Refleksi Minggu 13

19/04/2012 11:52
Kami telah menghadiri kuliah pada minggu ini dan menjalani amali berkaitan pembinaan persembahan bahan pengajaran bahasa Melayu. Perisian yang telah kami gunakan ialah "microsoft powerpoint". Pelbagai gambar animasi berkaitan haiwan telah kami cari dan kumpul melalui internet dan membuat...

Refleksi Minggu 14

19/04/2012 11:53
Kuliah bagi minggu ke-14 ini pula memerlukan kami mencari bahan pembelajaran dalam bentuk cakera padat dan menyediakan satu rancangan pengajaran harian yang lengkap berbantukan cakera padat. Sebuah cakera padat telah kami pili berkaitan dengan kemahiran membaca dan mengeja di samping menyelitkan...