Tajuk 10

Membina Bahan Video dan Audio Untuk Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu

 • Menentukan peringkat pengajaran dan kemahiran bahasa
 • Menentukan prinsip pembinaan bahan video dan audio
 • Membina bahan video dan audio

Amali 1: Menentukan peringkat pengajaran dan kemahiran bahasa

 
1. Perbincangan bersama ahli kumpulan untuk menentukan :-
 • peringkat pengajaran (induksi set, langkah pengajaran atau pada bahagian penutup) yang akan menggunakan video yang dibuat sebagai bahan pengajaran
 • kemahiran bahasa (membaca, menulis atau lisan) yang akan diajar dengan menggunakan video sebagai bahan pengajaran

 

Hasil perbincangan berkumpulan:

 

- Kami telah membuat perbincangan berkaitan peringkat pengajaran. Video yang dihasilkan akan diguna dalam langkah pengajaran satu dalam rancangan      pengajaran harian bahasa Melayu tahun empat.

- Kemahiran bahasa yang ditekankan dalam rancangan pengajaran harian ini ialah kemahiran mendengar, kemahiran, bertutur dan kemahiran menulis.

Menentukan prinsip pembinaan bahan video dan audio

 • Video yang akan dibina mesti mempunyai satu tema yang sesuai dengan sukatan pelajaran BM sekol;ah rendah
 • Video mesti sesuai dengan kemahiran bahasa yang hendak diajar
 • Durasi video bergantung kepada peringkat pengajaran dan kemahiran bahasa yang hendak diajar
 • Video yang dibina tidak menyentuh isu-isu sensitif
 • Video yang dibina mesti mempunyai nilai-nilai murni
 • Bahan video yang dibina mesti dibina berpandukan papan cerita.

Amali 3: Membina bahan video dan audio

 
 • Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, bina bahan video dan audio dengan menggunakan Movie Maker
 • Hasilkan satu RPH selama 60 minit menggunakan bahan video yang telah dibina.

 

RPH Video

 

   

RPH Audio

 

Amali 4: Menggunakan perisian audio untuk pengajaran kemahiran mendengar, bertutur dan membaca