Tajuk 6

A. Cari maklumat tentang perkara-perkara berikut: 

 

1. Struktur Hierarki

2. Struktur Komposit

3. Struktur Linear

4. Struktur Rangkaian

 

B. Setelah anda memahami struktur penyusunan di atas, rancang dan bina penyusunan bahan pengajaran Bahasa Melayu menggunakan struktur penyusunan tersebut.

 

 

 

Mengaplikasikan Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran bahasa Melayu

Struktur Linear


Sistem penerokaan yang hanya membenarkan pengguna meneroka sesebuah perisian secara linear iaitu sama ada ke hadapan atau ke belakang sahaja.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Struktur Hierarki

    

 

Dikenali sebagai struktur pokok. Setiap paparan mewakili topik atau tajuk utama. Setiap topik utama pula boleh dibahagikan kepada beberapa topik kecil atau sub topik. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Struktur Rangkaian

 

Menyediakan pautan atau hubungan di antara setiap topik utama. Struktur sebegini memberikan kebebasan kepada pengguna untuk meneroka dengan lebih mudah dan fleksibel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Struktur Komposit

 

Struktur yang lebih kompleks berbanding struktur-struktur yang lain. Sering digunakan bagi menangani keadaan di mana gabungan beberapa struktur diperlukan bagi melengkapkan sistem penerokaan yang lebih fleksibel serta memenuhi keperluan perisian.